Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Випуск № 9 / 2021

Випуск 9 2021

Випуск № 9 / 2021    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

Алексенко С. Ф., Кривошия К. С. СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ІЛЮЗОРНОСТІ СВІТУ У РОМАНІ Ф. К. ДІКА «УБІК»: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Завантажити

Бабелюк О. А., Бадюк О. О. АВТОРСЬКА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ІРОНІЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Завантажити

Бобер Н. М. ІМЕННИКИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ЕМОЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Завантажити

Борисова Н. В., Заболотна Т. В. ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ У ТВОРІ С. КІНГА «11.22.63»

Завантажити

Bortniak A., Ocheretna O. THE WAYS OF BINARY OPPOSITION REALIZATION OF LIGHT/DARK CONCEPTUAL METAPHORS IN A LITERARY TEXT

Завантажити

Bundza O. I. POETIC ANALYSIS OF SPEECH CHARACTERISTIC OF MENTALY RETARDATED PERSONALITY

Завантажити

Vlasiuk L. S., Demydenko O. P. LINGUOCULTURAL AND TRANSLATION ASPECTS OF ALLUSION FUNCTIONING IN MEDIA TEXTS

Завантажити

Гажева І. Д. КОНЦЕПТ І СИМВОЛ У СУЧАСНІЙ ФІЛОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

Завантажити

Глінка Н. В. ПОЕТИКА СПОНТАННОСТІ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ СТУДІЯХ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОНТОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ

Завантажити

Голубенко Н. І. КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАРКЕРІВ МОДАЛЬНОСТІ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Завантажити

Даниленко Л. В. HARPUNER#SRSR: ХУДОЖНЯ МОДЕЛЬ СУСПІЛЬСТВА (ЕЛЛА ЛЕУС «З ПІВДНЯ НА ПІВДЕНЬ»)

Завантажити

Демиденко О. П., Гавриленко В. М. ПАРАМЕТРИ КЛАСИФІКУВАННЯ ТЕРМІНІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Завантажити

Зуєнко Я. М. МІФОПОЕЯ ТВОРІВ Л. КОНОНОВИЧА ПРО ТРОЯНІВ ОБЕРІГ

Завантажити

Іванченко М. Ю., Барнич І. І., Мармуляк А. С. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ДЕТЕКТИВНИХ ТВОРАХ АГАТИ КРІСТІ

Завантажити

Кінащук А. В. МЕТАФОРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЕМАНТИКИ ІРРАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ)

Завантажити

Koval N., Ocheretna O., Koliasa O. THE REPRESENTATION OF DEFINITENESS/INDEFINITENESS IN THEORY AND PRACTICE

Завантажити

Кожемяченко Н. В. ПРОБЛЕМА МІЖМОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ ІТ ТЕРМІНІВ В ПРОЦЕСІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

Завантажити

Корнєлаєва Є. В. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ МЕТАФОР МЕДІА-ДИСКУРСУ

Завантажити

Луценко Р. І. АДАПТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНИХ ПОРІВНЯНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДНИХ ВЕРСІЙ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ)

Завантажити

Маланюк М. С. МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ ЯК ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ COVID-19 В АНГЛОМОВНОМУ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Завантажити

Мельничук О. М. ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТИКЕТНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ У НОВЕЛАХ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Завантажити

Набока О. М. ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОЇ МЕТАФОРИ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Завантажити

Назаренко О. І., Нестеренко О. Є. ВЕРБАЛЬНІ СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ МАНІПУЛЯЦІЇ СВІДОМІСТЮ У ДИСКУРСІ АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕДВИБОРЧОГО ДИСКУРСУ РЕСПУБЛІКАНЦІВ І ДЕМОКРАТІВ)

Завантажити

Ніколаєва Т. М. АНГЛІЙСЬКІ НУМЕРОНІМИ ЯК ТИП АБРЕВІАЦІЇ В МОВІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Завантажити

Орнат Н. Р. НАРАТИВНА СТРУКТУРА РОМАНІВ ПОЛІ ГОЯВІЧИНСЬКОЇ «ДІВЧАТА З НОВОЛИПОК» І «РАЙСЬКА ЯБЛУНЯ» ТА ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ»

Завантажити

Павленко Н. О. ГЕНДЕРНИЙ ЧИННИК У СТРУКТУРІ ТА СЕМАНТИЦІ АНГЛІЙСЬКИХ ІДІОМ-НОМІНАЦІЙ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

Завантажити

Пиц Т. Б. СІЛЕЗЬКІ НАЗВИ ТЕКСТИЛЬНИКІВ XIV–XVIІ СТОЛІТЬ

Завантажити

Рурак Ю. В. ПОЕТИКА СЛОВНИКА ПАМВИ БЕРИНДИ

Завантажити

Сидоренко Ю. І. СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО СЛЕНГУ У ТЕКСТАХ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Завантажити

Смаглій В. М. КОМПЛЕКСНИЙ КОНЦЕПТ WORD / LANGUAGE / SPEECH З ПОЗИЦІЙ ДУАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА

Завантажити

Спотар-Аяр Г. Ю., Слободян Ю. Р. СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІПЕРБОЛИ У ТЕКСТАХ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ СУЧАСНОЇ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

Завантажити

Shostak U., Tkachuk T., Paslavka I. MIRRORING OF AESTHETIC VIEWS IN OSCAR WILDE’S FAIRY-TALE IMAGES

Завантажити

Штейнбук Ф. М. РОМАН ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКА «КВІТИ СОДОМУ» В ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМУ ТА ІНТЕРМЕДІАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Завантажити

 

АНОТАЦІЇ

Завантажити