Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Випуск № 6 / 2019

Випуск 6 2019

Випуск № 6 / 2019    

Завантажити

Титульна сторінка    

Завантажити

Зміст    

Завантажити

Viktória Albert

FROM SOV TO SVO: A COMPLETE BREAKDOWN IN LAW AND ORDER?

Завантажити

Білецька Т. О., Гаврилюк О. О.

КАТЕГОРІЯ ОЦІНКИ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ЖІНОЧОГО ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛУ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ВИМІР

Завантажити

Боклах Д. Ю.

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ТИПИ ЛОКУСІВ МІСТА У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА: ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТОПОСУ

Завантажити

Випасняк Г. О.

РЕСТАВРАТОРИ ТРАВМАТИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ: ТИПОЛОГІЯ ОБРАЗУ

Завантажити

Голик С. В.

КОНЦЕПТ OLD AGE В НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ)

Завантажити

Грон Ю. Г.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОЛЬОРОМ ЧОРНИЙ У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Завантажити

Губич П. В.

СОМАТИЧНА МЕТАФОРА У ПОЖЕЖНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

Завантажити

Didukh L. I.

DIFFERENT SYMBOLS IN STEPHEN KING’S NOVELS: A LINGUOPOETIC ASPECT

Завантажити

Давидова Т. В.

АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GOD У ВІКТОРІАНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Завантажити

Дзикович О. В., Весельська Р. В.

ТЕКСТИ ПІСЕНЬ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ ВИКОНАВЦІВ У ДЗЕРКАЛІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

Завантажити

Дзикович О. В., Рибкіна О. В.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ПОЛІТИЧНОГО ГУМОРУ У РОЗВАЖАЛЬНИХ МЕДІАФОРМАТАХ

Завантажити

Дзядик Ю. І.

ОДНОРІДНІ ПРИСУДКИ У ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ПРО ПРЕДИКАТНІ СИНТАКСЕМИ

Завантажити

Запорожська Д. М.

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ РОК-ГУРТІВ

Завантажити

Ізотова Н. П.

ПРИЙОМ ОПОВІДНОЇ МАСКИ В ІГРОВІЙ СТИЛІСТИЦІ РОМАНІВ ДЖ. М. КУТЗЕЕ

Завантажити

Кауза І. Б.

ДУМКА У ДУМЦІ У СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ТЕКСТОПРОСТОРУ РОМАНІВ МАРГАРЕТ ДРЕББЛ

Завантажити

Козлова Т. О., Сєдакова М. В.

КОНЦЕПТ LOVE В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ТАНЦЮВАЛЬНО-СПОРТИВНОМУ ДИСКУРСІ

Завантажити

Козлова Т. О.

РОЛЬ БРИТАНСЬКОГО ДІАЛЕКТНОГО СУБСТРАТУ У ФОРМУВАННІ НОВОЗЕЛАНДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Завантажити

Корнєлаєва Є. В.

ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ

Завантажити

Костенко В. Г., Сологор І. М.

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У ФОРМАХ ПОІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ НА СТОМАТОЛОГІЧНЕ ВТРУЧАННЯ

Завантажити

Кришталь С. М.

КОНВЕРСІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО МЕТАФОРИЧНОГО ЗБАГАЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Завантажити

Левченко Т. М.

ДІАЛЕКТНА ПОБУТОВА ЛЕКСИКА У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Завантажити

Лесінська О. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОНОМАСТИКОНУ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ ТЕКСТІВ Д. Г. ЛОУРЕНСА

Завантажити

Лещенко Т. О., Жовнір М. М., Бондар Н. В.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ В СИНТАКСИСІ НАУКОВОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО ТЕКСТУ

Завантажити

Ликова К. І.

ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Завантажити

Марінашвілі М. Д.

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ У КНИЗІ ОЛІВ’Є МАНЬЇ “DESSINE-MOI UN PARISIEN”

Завантажити

Myronova N. V.

EXPANSION DES CODES CULTURELS AU LANGAGE NATUREL

Завантажити

Олейнікова Г. О.

ОСОБЛИВОСТІ ФРАКТАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕМПОРАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ У ТВОРАХ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОГО ЖАНРУ

Завантажити

Остапчук Я. В.

МОДАЛЬНІСТЬ РЕЧЕНЬ З ФАКТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ

Завантажити

Попко І. А.

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДАР В ТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ

Завантажити

Рижа У. В.

МОЖЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОПОВІДНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ В ПЛАНІ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Завантажити

Руднянин О. І.

ЩОДЕННИКИ ОЛЕКСИ ІЗАРСЬКОГО: ТЕМИ І МОТИВИ

Завантажити

Скрипник Н. І.

СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Завантажити

Слаба О. В.

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ КОРЕКТНОСТІ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Завантажити

Смаглій В. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРИФЕРІЙНОЇ ЗОНИ НОМІНАТИВНОГО КОНЦЕПТУ WORD

Завантажити

Стефанова Н. О.

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ІМЕНІ МАТРИЧНОГО АКСІОКОНЦЕПТУ TRUTH

Завантажити

Топчій О. Ю.

ПАЛІТРА ВІДТІНКІВ КОЛОРОНОМЕНУ ЧЕРВОНИЙ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Завантажити

Царьова І. В.

ДІЯЛЬНІСНО-ОНТОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ТЕКСТУ

Завантажити

Черниш А. Є.

ДЕСТРУКТИВНИЙ ПАТОМЕХАНІЗМ ПСИХІКИ ГЕРОЯ У РОМАНІ С. ПРОЦЮКА «ТОТЕМ»

Завантажити

Шапочкіна О. В.

РАНЖУВАННЯ ПРЕДИКАТІВ СТАНУ НА ПОЗНАЧЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ У ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ

Завантажити

Шевченко Т. М.

АВТОБІОГРАФІЗМ В ЕСЕЇСТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ МАХНА

Завантажити

Широкова І. І.

ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЧАСУ В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ ВІЛЬЯМА БЛЕЙКА

Завантажити

Шуляк І. М.

ПРАГМАТИЧНЕ ТРАНСПОНУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Завантажити

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Завантажити