Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Випуск № 3 / 2018

Випуск № 3 / 2018  

Завантажити

Титульна сторінка  

Завантажити

Зміст  

Завантажити

Баклан І. М.

ТРУДНОЩІ ВІДТВОРЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО ДОВІДКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Завантажити

Барнич І. І.

ПОНЯТТЯ «ФАХОВА МОВА» І «ТЕРМІНОЛОГІЯ» В НІМЕЦЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Завантажити

Башкирова О. Н.

АРХЕТИП ДИТИНИ В ГЕНДЕРНИХ ХУДОЖНІХ МОДЕЛЯХ ДІЙСНОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РОМАНІСТИКИ

Завантажити

Білічак О. І.

ЧАСОПРОСТОРОВА МОДЕЛЬ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ПОЕЗІЇ МИТЦЯ

Завантажити

Біляніна В. І.

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ ІНТЕРНЕТ-СОЦІОЛЕКТУ У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

Завантажити

Бойко І. І.

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА ВИМОГИ ДО ТЕРМІНА ГАЛУЗЕЙ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Завантажити

Борисович О. В.

ФУНКЦІЇ ПАРЕНТЕЗИ В ОГЛЯДАХ СЕРІАЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ОНЛАЙН-МЕДІА)

Завантажити

Брона О. А.

КАТЕГОРИЗАЦІЯ АНГЛОМОВНИХ ГЕОФІЗИЧНИХ ТЕРМІНОКОНЦЕПТІВ

Завантажити

Бурдейна О. Р.

ВЕРБАЛЬНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КЛЮЧОВОГО КОНЦЕПТУ БРИТАНСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ INSULARITY / ОСТРІВНІСТЬ

Завантажити

Глущенко Г. Б.

СЮЖЕТОТВОРЧА ФУНКЦІЯ ЕКФРАЗИСУ В РОМАНАХ АЛІ СМІТ

Завантажити

Глущук-Олея Г. І.

ЗАПЕРЕЧНІ ПРЕФІКСИ В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ

Завантажити

Гнезділова Я. В.

МЕТАПРАГМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ АКАДЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ

Завантажити

Грачова А. В.

КОРЕЛЯТИВНІСТЬ ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНИХ ПОНЯТЬ «ЧАС» І «ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ» У ЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Завантажити

Грицевич Ю. В.

ФОЛЬКЛОРНІ ТЕКСТИ ЯК ДІАЛЕКТОГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Завантажити

Гусля Л. В.

ПАРЕМІЇ З КОМПОНЕНТОМ MONTI/ BERGE/ ГОРИ В ІТАЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Завантажити

Джигун Л. М.

ГЕНЕЗИС Й ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ МЕМУАРНОГО ЖАНРУ У СВІТОВІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Завантажити

Єрмоленко І. І.

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА У ДЕТЕКТИВНИХ ТВОРАХ ДАНІЕЛЯ ПЕННАКА

Завантажити

Єфименко Т. М.

ЗАСОБИ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ГРАМАТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Завантажити

Задко Т. П.

ПЕРЕКЛАД АРАБСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИМ КОМПОНЕНТОМ

Завантажити

Іванюк С. М.

«ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ» Ф. НІЦШЕ В ОПОВІДАННЯХ «САНАТОРІЙ» В. С. МОЕМА ТА «В ЕПІДЕМІЧНОМУ БАРАЦІ» В. ПІДМОГИЛЬНОГО

Завантажити

Іванченко М. Ю.

АКСІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУ BREAK У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Завантажити

Івасишин М. Р.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕЙКТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ У ВІЗУАЛЬНО-ГРАФІЧНОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Завантажити

Koval A. V., Dorda V. О.

RENDERIG OF POSITIVE AND NEGATIVE CONNOTATION WHEN TRANSLATING SLANG

Завантажити

Козолуп М. С.

ҐЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «АКАДЕМІЧНА КОМУНІКАЦІЯ» ЯК КАТЕГОРІЇ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Завантажити

Коломієць О. М.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБРАЗНО-СТИЛІСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗЕТНИХ СИНОПТИЧНИХ ТЕКСТІВ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ СЛОВНИКОВОГО ТА КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ЗНАЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Завантажити

Крикніцька І. О.

АНГЛОМОВНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КУЛІНАРНИМ КОМПОНЕНТОМ У СФЕРІ СУЧАСНОЇ ЕТНОАКСІОЛОГІЇ

Завантажити

Круть О. В.

РЕДИКАТИ У СТРУКТУРІ МІКРОТЕКСТУ АГРЕСІЇ

Завантажити

Лабенко О. В.

«ВИГНАННЯ» ХВОРОБИ: ІМПЕРАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ, АНГЛІЙСЬКИХ ТА ФРАНЦУЗЬКИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАМОВЛЯНЬ

Завантажити

Лисанець Ю. В.

МЕДИЧНИЙ НАРАТИВ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА КАТЕГОРІЯ

Завантажити

Лоскутова Н. М.

ОСОБЛИВОСТІ СУФІКСАЛЬНОГО ТЕРМІНОТВОРЕННЯ У КІНЕМАТОГРАФІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Завантажити

Лотфі Гаруді Г. С.

БІЛІНГВІЗМ В УКРАЇНІ, ЙОГО СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ

Завантажити

Маркелова А. А.

ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИМВОЛІВ ЗООНІМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ В ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

Завантажити

Матушкіна Д. Д.

ЛОКУСИ МІСТА ЯК СКЛАДНИКИ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ В РОМАНІ «СВЯТО» Є. ПАШКОВСЬКОГО

Завантажити

Медвідь Н. С.

СТРУКТУРНІ ТИПИ АНТРОПОНІМІВ У ДОКУМЕНТАХ ПАВЛА ПОЛУБОТКА

Завантажити

Монастирська Х. Р.

ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ (АЛЕГОРІЙНІ ПРОПРІАЛЬНІ НОМІНАЦІЇ)

Завантажити

Мосієвич Л. В.

ЯВИЩЕ ЕВФЕМІЇ В АНГЛОМОВНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Завантажити

Накашидзе І. С.

РИСИ НЕОКЛАСИЦИЗМУ В УКРАЇНОМОВНІЙ ПОЕЗІЇ КАНАДИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Завантажити

Нідзельська Ю. М.

ФУНКЦІОНУВАННЯ АКСІОЛОГЕМИ ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ СІМ’Я В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Завантажити

Nykytchenko K. P.

COGNITIVE NATURE OF OCCASIONALISMS IN POSTFEMINIST FICTION

Завантажити

Оскирко О. П.

НОМІНАЦІЯ МІЦНИХ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ У СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ

Завантажити

Пальчевська О. С., Губич П. В.

ГУМАНІТАРНЕ РОЗМІНУВАННЯ В УКРАЇНІ: КОМУНІКАЦІЯ, ТЕРМІНОЛОГІЯ, СЛОВНИК

Завантажити

Погребняк І. В.

ДЕКОДУВАННЯ ЕПІСТОЛЯРІЮ ВОЛОДИМИРА ЛЕОНТОВИЧА

Завантажити

Prihodko A. I.

COGNITIVE-COMMUNICATIVE FIELD OF EVALUATION

Завантажити

Reminska Yu. Yu.

THEORETICAL FRAMEWORKS FOR THE LEGAL TERMINOLOGY (THE NEED OF RECONCEPTUALIZATION AND PARADIGM SHIFT)

Завантажити

Романенко Л. В.

У ГОЛОДУ НЕ ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ: ЖІНОЧІ ОБРАЗИ У ТВОРАХ ПРО ГОЛОДОМОР

Завантажити

Романченко А. П.

ЕЛІТАРНА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ: КРИТЕРІЇ ВИОКРЕМЛЕННЯ

Завантажити

Савченко З. В.

ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ВТРАЧЕНИХ ІЛЮЗІЙ У ПОВІСТІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО «САНАТОРІЙНА ЗОНА»

Завантажити

Сандій Л. В.

СЛОВОТВІРНА НЕОНОМІНАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

Завантажити

Семенюк Т. П.

ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ ПЕРСУАЗИВНОЇ СТРАТЕГІЇ АРГУМЕНТУВАННЯ У НІМЕЦЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ РЕКЛАМІ

Завантажити

Слюніна О. В.

КОНЦЕПТ ВОГОНЬ У ТВОРЧОСТІ І. В. ЖИЛЕНКО

Завантажити

Станіслав О. В.

ДИНАМІКА КОГЕЗІЇ ТА СЕПАРАТИЗАЦІЇ У СИНТАКСИСІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ М. УЕЛЬБЕКА «ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ»)

Завантажити

Стовбур Л. М., Курлова А. Ю.

СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У РОМАНІ В. ЛИСА «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»

Завантажити

Тарасова А. В.

ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Завантажити

Телегіна Н. І., Сем’янів Д. О.

СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛІСТИКИ ЖАНА-ПОЛЯ САРТРА

Завантажити

Тищенко О. В., Тищенко Ю. О.

ОБРАЗНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРОТИСТАВЛЕНЬ RIGHT/LEFT, STRAIGHT/CROOKED В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: АКСІОЛОГІЯ І ТИПОЛОГІЯ

Завантажити

Фенюк Л. Д.

ВІДНОСНА СЕМАНТИЧНА СПІЛЬНІСТЬ ІНТЕРЛЕКСЕМ УКРАЇНСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

Завантажити

Христіанінова Р. О.

ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНДИЦІЙНОЇ СЕМАНТИКИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Завантажити

Цепенюк Т. О.

КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Завантажити

Шванова О. В., Шванов О. М.

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ

Завантажити

Шихалієва М. А.

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ТА НОВОТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Завантажити

Юмрукуз А. А.

МОВЛЕННЄВІ АКТИ ЗГОДИ ТА НЕЗГОДИ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ БІЗНЕС-ДИСКУРСІ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Завантажити

Яковлева І. В.

ПРОТЕСТ ПРОТИ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ТВОРЧОСТІ РОДИНИ ГРІНЧЕНКІВ

Завантажити

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Бабелюк О. А.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н. О. БІГУНОВОЇ «ПОЗИТИВНА ОЦІНКА: ВІД КОГНІТИВНОГО СУДЖЕННЯ ДО КОМУНІКАТИВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ»

Завантажити

АНОТАЦІЇ

Кравченко Н. О.

Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід): монографія / Н. О. Кравченко. – Одеса: 2017. – 408 с.

Завантажити

Бігунова Н. О.

Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання: монографія / Н. О. Бігунова. – Одеса: КП ОМД, 2017. – 580 с.

Завантажити

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

Завантажити

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

 

Завантажити