Львівський філологічний часопис

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ISSN: 2663-340X (Print), 2663-3418 (Online)

Випуск № 11 / 2022

Випуск 11 2022

Випуск № 11 / 2022

Завантажити

Титульна сторінка

Завантажити

Зміст

Завантажити

Бестюк І. А.

ТРАНСМУЗИЧНА МЕДІЙНІСТЬ «КРЕЙЦЕРОВОЇ СОНАТИ» ЛЮДВІГА ВАН БЕТХОВЕНА (ДМИТРО БУЗЬКО VS ЛЕВ ТОЛСТОЙ)

Завантажити

Бойко В. В.

ДОТЕПНІСТЬ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ: ОСОБИСТЕ Й ХУДОЖНЄ

Завантажити

Бойко Я. В. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ УКРАЇНСЬКИХ РЕТРАНСЛЯЦІЙ П’ЄС ШЕКСПІРА У СВІТЛІ КОГНІТИВНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ

Завантажити

Бреславець Н. О., Вознюк Л. А. МІФИ, ОБРЯДИ, РИТУАЛИ – ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ТВОРІННЯ

Завантажити

Бук С. Н., Бабелюк О. А. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ АКТИВНОСТІ ОСНОВНИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОРПУСУ ТЕКСТІВ ІВАНА ФРАНКА

Завантажити

Висоцька Т. Й. СПОЛУЧНИКИ ЗАЙМЕННИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XVI–XVII СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУЧНИКА ЯКЪ/ЯКО)

Завантажити

Вусик Г. Л. ВЛИВ СУЧАСНОЇ ЛЕКСИКИ ІГРОВОГО КОМП’ЮТЕРНОГО ДИСКУРСУ НА МЕДІА ТА РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОНТЕНТ

Завантажити

Hlavatska Yu. L. DISCURSIVE PECULIARITIES OF PRECEDENT PHENOMENA: FOREGROUNDING THEIR SOURCES, STATUS, FUNCTIONS

Завантажити

Голубенко Н. І. СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ІМПЛІЦИТНИХ СМИСЛІВ ПРОСОДИЧНИХ ЗАСОБІВ МОДАЛЬНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Завантажити

Hordiichuk M. I. THE IMPACT OF NONVERIDICAL MARKERS ON EVALUATION IN NEWSPAPER TITLES ON WAR IN UKRAINE

Завантажити

Євланова О. О. МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПОЛІТИКА НА ЧЕСЬКОМОВНОМУ МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ АНДРЕЯ БАБІША

Завантажити

Заза Ю. Я. МОВНИЙ КОД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК РЕГІСТР ВІРТУАЛЬНОГО ДИСКУРСУ: АРАБСЬКІ ФОРМУЛИ ІЗ КОМПОНЕНТОМ «ALLAH» (БОГ) (НА МАТЕРІАЛІ КОМЕНТАРІВ INSTAGRAM)

Завантажити

Зайченко Ю. О. АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНОТАТИВНОЇ ДОМІНАНТИ В РАМКАХ ХРОНОТОПУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ФЕНТЕЗІ

Завантажити

Зорницький А. В. “…OF MY FORMER FRIEND AND COMPANION”: ПЕРЕКЛАД І РЕДАГУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ НА ТЛІ ЗМІННОСТІ МОВНОГО УЗУСУ

Завантажити

Калимон Ю. О. ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ ДІАЛЕКТИЗМІВ НОВЕЛ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА: КОРПУСНОБАЗОВАНИЙ ПІДХІД

Завантажити

Коваль Н. Є., Шостак У. В. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНА, ГЕОПОЛІТИЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ НЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Завантажити

Костенко В. Г., Cологор І. М. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПОНІМНИХ ТЕРМІНІВ АНГЛОМОВНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Завантажити

Левченко (Асташенкова) Д. К. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ: ДИСКУРСИВНИЙ ВИМІР КОНФЛІКТОГЕННОСТІ

Завантажити

Малаш О. В. ОФІЦІЙНА ТА НЕОФІЦІЙНА АНТРОПОНІМІЯ УКРАЇНЦІВ: ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКІ ПИТАННЯ

Завантажити

Мацюк Г. Р. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ОДИНИЦЬ ДВОМОВНОГО ТЕЗАУРУСА РОЗУМНОГО МІСТА

Завантажити

Мельничук О. М. СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИЯВИ ЕТИКЕТНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ У ТВОРАХ МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ

Завантажити

Набока О. М. ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ДЖО БАЙДЕНА ТА БОРИСА ДЖОНСОНА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВОПОЕТИКИ

Завантажити

Nazarchuk R. Z., Karamysheva I. D. CORPUS-BASED APPROACH IN THE STUDY OF VERBAL PREDICATES

Завантажити

Німіжан-Боднарюк О. І. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ «ВІДСВІТИ ПОЛУМ’Я» ВАСИЛЯ КЛИМА

Завантажити

Охріменко М. А. КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНИХ
ПЕРСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Завантажити

Пожарицька О. О. ЗРОБИ СВІЙ ВИБІР: КНИГИ-ІГРИ ЯК ПРЕДТЕЧІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Завантажити

Приходько Г. І. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ФЕНОМЕНУ КОНОТАЦІЇ

Завантажити

Рибалка Я. І., Майборода Н. Г. СЛОВЕСНО-СИТУАТИВНИЙ КОМІЗМ У ТВОРІ Г. ГУСЕЙНОВА «СТАНЦІЙНІ ПАСТОРАЛІ (СПОВІДЬ ДИТИНСТВА)»

Завантажити

Руснак Ю. М. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТАМИ СЕРЦЕ І ДУША У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ

Завантажити

Саїк А. В. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ І ГНІЗД З ВЕРШИННИМ КОМПОНЕНТОМ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ В ЗБІРЦІ «ЗНАМЕННЯ КАЛИНИ» НАТАЛКИ НІКУЛІНОЇ

Завантажити

Смаглій В. М. МОВНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ МЕГАКОНЦЕПТА BRAIN SURGERY: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Завантажити

Soloshchuk L. V., Skrynnik Yu. S. SOCIOLINGUISTIC COMPARATIVE APPROACH TO THE NOTION “POPULARITY”: THE UK VS. THE US

Завантажити

Станко Д. В. ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ФАНФІКШЕН

Завантажити

Stupnytska H. I. INTERPRETATION OF THE FEMALE IMAGES IN ENGLISH, GERMAN AND UKRAINIAN COMEDY

Завантажити

Тищенко О. В., Цьох Л. Й. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ТЕКСТІ

Завантажити

Томчаковська Ю. О. МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО КОНЦЕПТУ ALCHEMY

Завантажити

Farman J. R. MULTIDIMENSIONAL TYPOLOGY OF AGATHA CHRISTIE’S DETECTIVES: CRITERIA AND DESCRIPTION

Завантажити

Хорошун О. О. СОЦІОМОРФНА МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ

Завантажити

Оксана БАБЕЛЮК Рецензія на монографію Г. І. Приходько, К. С. Радіонової «СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СТІЙКИХ КОМПАРАТИВНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

Завантажити

Олег ТИЩЕНКО Рецензія на монографію Бук Соломії Несторівни «ВЕЛИКА ПРОЗА ІВАНА ФРАНКА: ЕЛЕКТРОННИЙ КОРПУС, ЧАСТОТНІ СЛОВНИКИ ТА ІНШІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ КОНТЕКСТИ»

Завантажити

Олег ТИЩЕНКО Рецензія на монографію Громко Тетяни Василівни «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ДОСВІД ДЕСКРИПЦІЇ ГОВІРКИ»

Завантажити